За нас

Центърът е второстепенен разпоредител, с бюджетни кредити поради което в него се прилагат политиките и методиките на първостепенния разпоредител - МЗ.

Дейността и управлението на Центъра е подчинена и съобразена със законови и подзаконови нормативни документи и актове, като: Закон за здравето; Закон за лечебните заведения; Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; Наредба №25 за спешната помощ; Правилник за устройството и дейността на ЦСМП, Стандарт спешна медицина и др.

Съгласно ЗЛЗ, Глава IV, чл.24 ЦСМП е лечебно заведение на териториален принцип, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.

ЦСМП е лечебно заведение с основен предмет на дейност оказване на медицинска помощ на пациенти със спешно състояние. Медицинското определение за спешно състояние е: всяко нововъзникнало /остро/ или съществуващо болестно състояние, което ако не бъде диагностицирано и лекувано незабавно, води до смърт или до тежки необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено важни органи и системи.

Спешен е всеки пациент, при който е налице медицинската характеристика за определение за спешно състояние, както и всяко лице, което се счита за спешен пациент до момента, в който по обективен начин се докаже, че не са изпълнени медицинските критерии за наличие на „спешно състояние”.

Обект на СМП са:

  • Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им.
  • Болни и пострадали потърсили сами „на крака” помощ в Спешните отделения или сектори на ЦСМП.
  • Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните.
  • Жени със започващо раждане или аборт.
  •  Деца до 1 година за които е потърсена медицинска помощ.
  •  Болни и пострадали при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.